foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


tel.037-349951
special270.ny@gmail.com

เอกสารเผยแพร่

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

Written by 
Rate this item
(3 votes)

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก 

1. ประวัติความเป็นมา

            ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัดให้เป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของ
คนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่
คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และดำเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทางในครั้งแรกได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก ให้ใช้ห้องศิลปศึกษา เป็นที่ทำการตั้งแต่ พ.ศ.2543 – 2546
  มีนายวิรัตน์  อยู่เลิศ เป็นหัวหน้าศูนย์ในขณะนั้น

            ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 ได้มีการยุบรวมสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติกับกรมสามัญศึกษาเข้าด้วยกัน ทำให้ที่ทำการสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครนายกว่างลง ด้วยความกรุณาจาก นายทองหล่อ ซุ้ยวงศ์ษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ในขณะนั้น อนุเคราะห์ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก  ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครนายก ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก อาคารดังกล่าวมีเนื้อที่ใช้สอย 90.5 ตารางวา แบ่งเป็นส่วนสำนักงาน ห้องเรียนห้องกิจกรรม ห้องกายภาพบำบัด ห้องอาหาร และห้องประชุม จัดเป็นห้องอเนกประสงค์ เพื่อให้เด็กพิการที่มารับบริการ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างครบวงจร 

            เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ตรวจเยี่ยมส่วนราชการ พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก มีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้พิการที่มารับบริการได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากอาคารมีเนื้อที่ใช้สอย 90.5 ตารางวา จึงให้จังหวัดนครนายกร่วมกับ  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ดำเนินโครงการจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนก่อสร้าง   ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ให้เป็นสถานที่สำหรับบริการผู้พิการในจังหวัดนครนายกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการช่วยเหลือ/ฟื้นฟู/เตรียมความพร้อมให้กับผู้พิการตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการทางการศึกษาเพื่อคนพิการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนต่างๆ ดังนี้

            1. การแสดงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี แชมป์ฤดูฝน สมัยที่ 5 จากรายการชิงช้าสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2554 
ณ  สนามด้านข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเทศบาลเมืองนครนายก 

            2. การจัดคอนเสิร์ตลูกทุ่งการกุศล ตั๊กแตน ชลดา วันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ  บริเวณสนามโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
            3. การทอดผ้าป่ามหากุศล วันที่  7  สิงหาคม  2554  ณ  วัดพราหมณี  จังหวัดนครนายก
            4. รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

            การจัดกิจกรรมและรับบริจาคจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไปนั้น ได้รับเงินทั้งสิ้น 8,410,956.19 บาท (แปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์)

            วันที่ 16 สิงหาคม 2554 กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ แจ้งจังหวัดนครนายกว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อโรงเรียนเด็กพิการจังหวัดนครนายก(ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครนายก) ว่า โรงเรียนเด็กพิเศษมหาจักรีสิรินธร”

            วันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 08.00น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และคณะบุคคล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษมหาจักรีสิรินธร จำนวน 8,410,956.19 บาท (แปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์
เด็กพิการจังหวัดนครนายก ณ อาคารกองประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร โดยมีพระกระแสให้จังหวัดนครนายกเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง รวมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นำคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษ
มหาจักรีสิรินธร  ครั้งที่  2 จำนวนทั้งสิ้น 
4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย

            1. พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม  สุทธสีโล)  เจ้าอาสวัดประสิทธิเวช  จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
            2. บริษัทโซล่า เพาเวอร์ จำกัด (นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญและนางวันดี จุลเจริญ) จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
            3. คุณอรนุช  เตชะมหพันธ์ กรรมการบริหาร บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,000,000 บาท
            วันที่ 11 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเด็กพิเศษมหาจักรีสิรินธรเป็น “ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก” เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร ส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ง หน้า 5 วันที่  18  เมษายน  2556  และใช้ชื่อพระราชทานดังกล่าว
 

2. ชื่อ – ตำแหน่ง และระยะการดำรงตำแหน่ง ของผู้บริหารตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน  (นับตั้งแต่หัวหน้าโรงเรียนสาขา/
ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการ หัวหน้าศูนย์)

(1). นายวิรัตน์  อยู่เลิศ                  ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนครนายก
      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน  2544  ถึงวันที่  30 กันยายน  2548

(2). นางสาวจตุรพร  รักษาศรี         ตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดนครนายก        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  2548
      ถึงวันที่  14  กุมภาพันธ์  2550

(3). นางอาภัสรา  ตังคกุลวิวิช        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษหาจักรีสิรินธร
      ประจำจังหวัดนครนายก  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2550  จนถึงปัจจุบัน

 

Read 1258669 times Last modified on Monday, 04 January 2021 02:24

ผู้บริหารสถานศึกษา

October 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
8291274
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3327
7023
27266
8236881
114241
103205
8291274
Your IP: 3.235.173.74
Server Time: 2022-09-30 21:48:22